Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Regulamin praktyk metodycznych

Nadrzędna kategoria: O nas
Poprawiono: 27 marzec 2018

Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla

instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

  1. Opiekunem praktyk musi być osoba o uprawnieniach Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
  2. Celem praktyki jest doskonalenie umiejętności zawodowych, w tym umożliwienie zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym oraz budzenie właściwej motywacji do pracy pedagogicznej.
  3. W trakcie praktyki uczestnik powinien poznać istotę pracy pedagogicznej oraz zdobyć odpowiednie doświadczenie w zakresie: organizacji praktycznej nauki zawodu, obiegu dokumentów dot. przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
    organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną, analizy własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach.
  4. Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki.
  5. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki (dokument musi być opieczętowany i podpisany).
  6. Warunkiem zaliczenia praktyki jest przesłanie potwierdzenia o odbyciu praktyki (wzór potwierdzenia do pobrania) w oryginale na adres pocztowy Akademii. Adres znajduje się tutaj. Prosimy przesyłać jedynie podpisane i opieczętowane dokumenty.
w górę