Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Praktyki metodyczne

Piotr Janulek
Nadrzędna kategoria: Informacje o stronie
Poprawiono: 16 styczeń 2021

Na podstawie program kursu pedagogicznego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować łącznie co najmniej 40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin praktyki metodycznej (tzw. umiejętności dydaktyczne).

 

  1. Opiekunem praktyk musi być osoba o uprawnieniach Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu (w zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać).
  2. Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego.
  3. Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki, w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki.
  4. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki (dokument musi być opieczętowany i podpisany).
  5. Warunkiem zaliczenia praktyki jest przesłanie potwierdzenia o odbyciu praktyki w oryginale na adres pocztowy Akademii. Adres znajduje się tutaj. Prosimy przesyłać jedynie podpisane i opieczętowane dokumenty.
  6. Zajęcia mają przebiegać wg programu: symulacja przebiegu przykładowych zajęć praktycznych (3 godz.), pokaz z objaśnieniem w kształceniu praktycznym (2 godz.), ocena wykonanego zadania (2 godz.), zachowanie zasad BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych na stanowisku pracy (1 godz.).
w górę