Kto może organizować kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu? - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kto może organizować kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626) określając wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, wskazuje, że

osoby te powinny posiadać m.in. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kursy pedagogiczne są pozaszkolną formą kształcenia, która ma umożliwić osobom dorosłym posiadającym określone przygotowanie zawodowe uzupełnienie kwalifikacji o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki niezbędną do wykonywania funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jest to więc wiedza, którą można zdobyć w ramach szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 83a ust. 2 stanowi, że działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 tej ustawy, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Ponadto art. 68a ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Działalność oświatowa w formie kursów może być zatem prowadzona albo na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty albo na podstawie przepisów odrębnych.

Wobec braku w systemie oświaty jednoznacznych przepisów wprost odnoszących się do organizowania kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, odrębnymi przepisami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. Nr 113, poz. 988, ze zm.), na podstawie których są organizowane kursy pedagogiczne, mogą być również przepisy ustawy o działalności gospodarczej. Jedynym bowiem warunkiem określonym przepisami prawa dotyczącym kursów pedagogicznych jest zatwierdzenie przez kuratora oświaty programu tych kursów, uwzględniającego określoną minimalną liczbę godzin zajęć ze wskazanych dziedzin wiedzy.

Osoba prowadząca działalność oświatową w formie kursów na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej musi zatem wystąpić i uzyskać od kuratora oświaty zatwierdzenie programu organizowanych kursów pedagogicznych. Z przepisów nie wynika natomiast obowiązek uzyskiwania dla tej działalności akredytacji kuratora oświaty.

w górę