Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu-Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nie wychodzisz z domu: kurs w formule kształcenia na odległość. Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 70 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 10 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

Kurs trwa 80 godzin.

Zespół konsultacyjny

Nicoletta Głąb

Konsultant. Pedagog, artysta plastyk. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się psychopatologią sztuki i arteterapią.

Piotr Janulek

Koordynator kursu. Magister zarządzania, rachunkowości. Prowadzi szkolenia na styku informatyki, edukacji i marketingu. 

Czas trwania i sposób organizacji kursu

Kurs trwa 70 godziny lekcyjne (oraz 10 godzin praktyki metodycznej) w systemie kształcenia na odległość, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności; poczty, poczty głosowej, poczty elektronicznej, telewizji lub Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

Wymagania stawiane przed placówką

Treść kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Z dnia 23 grudnia 2010 r.). Zaświadczenie  na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Warto wiedzieć

Informacji, czy kandydat na instruktora spełnia warunki, udziela każdy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Przypominamy (dotyczy rzemieślników i rolników), że zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

 • Wykształceniem średnim, którego będą nauczać lub
 • Tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
 • lub nie mający tytułu mistrza w zawodzie:
  • świadectwem ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Cele kształcenia

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.

Uzasadnienie prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Z dnia 23 grudnia 2010 r.)

Plan ramowy szkolenia

  Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz praktykę metodyczną:
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki 15 godzin;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii 15 godzin;
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania 40 godzin;
 • Praktyka metodyczna 10 godzin.

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych

Sekcja 1: Praktyczna nauka zawodu jako element kształcenia zawodowego uwarunkowanego podstawą programową kształcenia w zawodzie, programem kształcenia zawodowego, standardami wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uczeń – jego potrzeby i zainteresowania, środowisko społeczne ucznia, współpraca z rodzicami i szkołą, kierowanie procesem dydaktycznym i wychowawczym, sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu, rola instruktora praktycznej nauki zawodu jako nauczyciela-wychowawcy; Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne, pojęcia i cele wychowania, zagadnienia pedagogiki pracy.

Sekcja 2: Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące jego rozwój, mechanizmy uczenia się a metody nauczania, interakcje nauczyciel-uczeń, mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania, konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczyciel-uczeń, specyficzne problemy uczniów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej; Podstawowe zagadnienia z psychologii ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, pracy oraz psychologii zawodowej.

Sekcja 3: Analiza celów, treści, metod, zasad i form organizacyjnych procesów kształcenia oraz ich psychologiczno – społeczne uwarunkowania. Podstawowe pojęcia dydaktyki, struktura systemu dydaktycznego, metodyka nauczania, środki dydaktyczne oraz ocena wyników nauczania.

Sekcja 4: Wybrane zagadnienia z prawa pracy, organizacja szkolenia praktycznego, refundacja wynagrodzeń, BHP.

Wykaz literatury

1.    Arends R.I., (1994) Uczymy się nauczać. WSiP , Warszawa. 
2.    Baraniak B. (red.) (1997) Dobór treści kształcenia Zawodowego, tom. I i II, ITE Radom.
3.  Baraniak B., (2001) Programy kształcenia zawodowego teoria-metodologia-aplikacje. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. 
4.    Bednarczyk H. (1996) Zadania zawodowe i kształcenie mechaników.  ITE ,Radom.
5.    Brejnak A.,(1994)  Metoda projektów w kształceniu zawodowym. CODN, Warszawa
6.  Butkiewicz M. (1992), (red.), System otwartego i elastycznego kształcenia zawodowego w przemyśle i handlu i warunkach polskich, Warszawa, IEPCH-MPiH. 
7.   Plewka Cz., (1999) Metodyka Nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, ITE Radom.Tom I i II.
8.    Dłużniewski B.,(1975)Metody aktywizujące w doskonaleniu zawodowym. Warszawa
9.   Figurki J.,Symela K.,(red),(2001) Eksperyment pedagogiczny. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. ITE, Radom.
10. Figurski J ,Ornatowski T.,(2000) Praktyczna  nauka  zawodu, Radom, Instytut Technologii Eksploatacji.
11.  Figurski J.,Symela K.,(red),(2001) Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. ITE Radom. 
12.   Gołębniak B.D.,(2002), Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa.
13.  Goślińska E., Szlosek F.(1997)  Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, ITE Radom
14.   Jeruszka U, Drogosz-Zablocka E.,  Symela K. .(2000), Jeruszka U.(red.) Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkół zawodowych, przedsiębiorstw i urzędów pracy Efektywność kształcenia zawodowego-kształcenie zawodowe a rynek pracy. IPiSS, Warszawa.  
15.    Jeruszka U.,(1998) Ewolucja programów przedmiotów     zawodowych. ITE, Radom.
16.    Jeruszka U.,(2000) Efektywność kształcenia zawodowego-kształcenie zawodowe a rynek pracy, Jeruszka U.(red.) Warszawa.
17. Jeruszka U.,Kwiatkowski S.,Plewka Cz.,(1995) Podstawy  kształcenia modułowego  Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. Szczecin
18.    Karpiński J.: „ABC Doradcy przedmiotów zawodowych”. Zeszyt nr 25.
19.  Korabinowska-Nowacka K. Procedura badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych.(1971) Wrocław. 
20.    Kramek Z. (1996): Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym, Radom  Instytut Technologii Eksploatacji. 
21.    Kupisiewicz Cz.(1988)  Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa  
22.   Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) (2004) Pedagogika, cz.I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.    Wiatrowski  Z (1982),  (red).Nauczyciel szkoły zawodowej  WSiP Warszawa.
24.    Nowack T.W. ( red.) Pedagogika pracy problematyka i przegląd badań (1982), WSiP Warszawa. 
25.    Nowacki T. (1977)  Podstawy Dydaktyki Zawodowej. Wyd. I, Warszawa
26.    Nowacki T. W. (1999) Zawodoznawstwo  ITE Radom.
27.    Nowacki T. W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B.(2000)  Nowy słownik pedagogiki pracy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa
28.    Okoń W, (l987) Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa.  
29.    Okoń W., (1968) „Środki dydaktyczne i ich unowocześnienie,” Dydaktyka Szkoły  Wyższej „, nr.1.
30.    Okoń W., (1981) Słownik Pedagogiczny. Warszawa,PWN.
31.    Okoń W., (1998) Nowy słownik pedagogiczny ŻAK, Warszawa.
32.    Okoń W.,(1970) Zarys dydaktyki ogólnej. Warszawa.
33.    Ornatowski T. Figurski J.(2000): Praktyczna Nauka Zawodu . Instytut Technologii Eksploatacji Radom.
34.    Godlewski M., S. Krawcewicz, T.Wujek (red) (1974)  Pedagogika PWN, Warszawa. 
35.    Plewka Cz. (1999)  Metodyka Nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych cz.I i II, Instytut Technologii Eksploatacji Radom.
36.    Półturzycki J(1998) Dydaktyka dla nauczycieli ,Wydawnictwo A.Marszalek, Toruń.
37.    Sarapata A. Socjologia zawodów. (1965)Warszawa. 
38.    Siemienecki B.(1999) Komputer w edukacji ,Wydawnictwo A.Marszałek ,Toruń.  
39.    Koczoniewska-Zagórska L,.Nowacki T.W, Wiatrowski Z.(red.) Słownik pedagogiki pracy,(1986) Zakład Naukowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
40.    Standaryzacja kształcenia zawodowego(1998) Baraniak B.,Butkiewicz M.,(red.),Tom I i II, IBE Warszawa. 
41.    Symela K.(2003) Dylematy teorii i praktyki i realizacji zmodularyzowanych treści kształcenia zawodowego. W : Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce, ITE Radom.
42.    Symela K.(2003) Kształcenie modułowe w Polsce. W: Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy, ITE, Radom.
43.    Szlosek F.(1995) Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. ITE Radom.
44.    Szlosek F., Goźlińska E.(1997): Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. ITeE, Radom.
45.    Strykowski W. (1984), Audiowizualne  materiały dydaktyczne,  PWN.
46.  Kwiatkowski S.,(2001)Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. 
47.    Wiatrowski  Z. (2000) Podstawy pedagogiki pracy,  WSP Bydgoszcz.
48.    Wiatrowski Z. (1985) Pedagogika pracy w zarysie. PWN Warszawa.   
49.    Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla     Zawodu.(2001) KOWEZ, Warszawa.
50.    Zastosowanie  pomiaru sprawdzającego w kształceniu zawodowym(1997). (red.) U. Jeruszka, S. M. Kwiatkowskiego, Cz. Plewki. Warszawa: MEN, W: Program Nowa Szkoła Zawodowa KOWEZ Warszawa.

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia

  Bieżące
 • Zaliczanie. Warunki zaliczania ustala dydaktyk.
 • Końcowe
 • Quiz.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne i pomocnicze w trakcie trwania kursu w wersji elektronicznej.

Środki stanowiące wyposażenie środowiska dydaktycznego:

 • aplikacja (platforma) nauczania zdalnego w sieci Internet, dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Środki dydaktyczne dla uczestników szkolenia to:
 • obrazy, wykresy, mapy, diagramy, podręczniki, teksty przedmiotowo- metodyczne, nagrania audio i video.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 24-04-2018
Do 11-11-2099
Rejestracja do 31-08-2019 23:55
Opłata 599,99PLN
Prowadzi Zespół Akademii
Godzin 80 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 14 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 60 dni
Wymagania Brak
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Start Wszystkie instrukcje uzyskasz e-mailem po wypełnieniu formularza. Kurs rozpoczyna się w momencie, jak uzyskacie e-mailowe zaproszenie do kursu (zaproszenie wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty). W zaproszeniu jest link do otwarcia osobistej strony WWW, która przedstawia treści do samodzielnej analizy. W tle pedagog, psycholog oraz koordynator kursu dyskretnie śledzą Twoje postępy, możesz się też zapytać ich: są do Twojej dyspozycji.
Koniec Jeśli zaraportujemy, że prześledziłeś wszystkie dostępne materiały, kurs się kończy. Podsumowaniem Twojego wysiłku jest test kontrolny. Po zawiedzeniu odpowiedzi i wystawieniu oceny wysyłamy do Ciebie zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pamiętaj zatem, by na początku Swojej obecności uzupełnić Swój profil. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wygląda tak:
Miejsce Internet (daty prosimy ignorować)
599,99PLN
w górę