Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP-Bezpieczeństwo i higiena pracy, inne - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie dedykowane pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników, może samodzielne pełnić zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Kurs trwa minimum 64 godziny lekcyjne (w tym 6 godzin ćwiczeń) [20 dni]w trybie kształcenia na odległość. Szkolenie jest ważne:  bezterminowo. 

Czas trwania, sposób organizacji kursu

Kurs trwa minimum 64 godziny lekcyjne po 45' (w tym 6 godzin ćwiczeń). Materiał podzielony jest na 10 sekcji. Kurs jest przygotowany metodą Off-line: zamieszczone materiały student analizuje osobiście. Jednak dydaktyk jest do Twojej dyspozycji, dyskretnie śledząc, co student robi na platformie.

Wymagania stawiane przed placówką

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia oraz właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Podstawa prawna kursu

  1. Kodeks Pracy Art. 237
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy § 13

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. teorii nauczania i uczenia się.

 Ramowy program kursu

1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
  c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
  e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  f) ogólne i szczegółowe*)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
  h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
  i) nadzór i kontrola warunków pracy
2 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  a) zagrożenia wypadkowe,
  b) hałas i drgania mechaniczne,
  c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  d) czynniki biologiczne
  e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  f) pola elektromagnetyczne,
  g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  h) mikroklimat środowiska pracy,
  i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
5 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
8 Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 09-11-2022
Do 19-01-2023
Rejestracja do 21-08-2099
Opłata 500,00PLN
Godzin 64
Wymagania Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminów opisanych w instrukcji kursu!
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Koniec Egzamin
Miejsce Internet | daty należy ignorować
500,00PLN
w górę