Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu-Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nie wychodzisz z domu: kurs w formule kształcenia na odległość.

Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 40 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 8 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych (uczniów szkół rolniczych). Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktaże, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

Zespół konsultacyjny

Nicoletta Głąb

Dydaktyk. Pedagog, artysta plastyk. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się psychopatologią sztuki i arteterapią.

Piotr Janulek

Dydaktyk. dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Prowadzi szkolenia na styku informatyki, edukacji i marketingu. Po godzinach redaguje idz.do/coacha

KFS szkolenia dotacje Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli szkolenie będzie finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, proszę o pobranie po prawej wypełnionego załącznika nr 3 do wniosku.

Czas trwania, sposób organizacji kursu

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz. oraz umiejętności dydaktyczne – 8 godz. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Kurs w systemie kształcenia na odległość, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności; poczty, poczty głosowej, poczty elektronicznej, telewizji lub Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

Wymagania stawiane przed placówką

Treść kursu oraz wystawiane zaświadczenie opracowano na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).
Program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Warto wiedzieć

Informacji, czy kandydat na instruktora spełnia stawiane mu warunki, udziela każdy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Przypominamy (dotyczy rzemieślników i rolników), że zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4  rozporządzenia z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby posiadające:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać,i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Cele kształcenia

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Plan ramowy szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz umiejętności dydaktyczne:

 1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – łącznie 5 godz.;
 2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się – łącznie 8 godz.;
 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – łącznie 27 godz.;
 4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy). 

Wykaz literatury

1.   Baraniak B., (2001) Programy kształcenia zawodowego teoria-metodologia-aplikacje. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2.   Figurki J.,Symela K.,(red),(2001) Eksperyment pedagogiczny. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. ITE, Radom.

3.   Figurski J ,Ornatowski T.,(2000) Praktyczna  nauka  zawodu, Radom, Instytut Technologii Eksploatacji.

4.   Figurski J.,Symela K.,(red),(2001) Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. ITE Radom.

5.   Gołębniak B.D.,(2002), Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa.

6.   Jeruszka U, Drogosz-Zablocka E.,  Symela K. .(2000), Jeruszka U.(red.) Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkół zawodowych, przedsiębiorstw i urzędów pracy Efektywność kształcenia zawodowego-kształcenie zawodowe a rynek pracy. IPiSS, Warszawa. 

7.   Jeruszka U.,(2000) Efektywność kształcenia zawodowego-kształcenie zawodowe a rynek pracy, Jeruszka U.(red.) Warszawa.

8.   Jeruszka U.,Kwiatkowski S.,Plewka Cz.,(1995) Podstawy  kształcenia modułowego  Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. Szczecin

9.   Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) (2004) Pedagogika, cz.I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Nowacki T. W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B.(2000)  Nowy słownik pedagogiki pracy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa

11. Ornatowski T. Figurski J.(2000): Praktyczna Nauka Zawodu . Instytut Technologii Eksploatacji Radom.

12. Symela K.(2003) Dylematy teorii i praktyki i realizacji zmodularyzowanych treści kształcenia zawodowego. W : Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce, ITE Radom.

13. Symela K.(2003) Kształcenie modułowe w Polsce. W: Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy, ITE, Radom.

14. Kwiatkowski S.,(2001)Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

15. Wiatrowski  Z. (2000) Podstawy pedagogiki pracy,  WSP Bydgoszcz.

16. Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu.(2001) KOWEZiU, Warszawa.

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne i pomocnicze w trakcie trwania kursu w wersji elektronicznej.

Środki stanowiące wyposażenie środowiska dydaktycznego:

Aplikacja (platforma) nauczania zdalnego w sieci Internet, dostępna przez przeglądarkę internetową zawierająca środki dydaktyczne dla uczestników szkolenia.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 08-02-2022
Do 08-11-2026
Rejestracja do 02-09-2099 23:55
Opłata 599,99PLN
Prowadzi Zespół Akademii
Godzin 48 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 8 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 30 dni
Wymagania Brak
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Start Kurs można rozpocząć natychmiast po zaksiegowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym.
Koniec Jeśli zaraportujemy, że prześledziłeś wszystkie dostępne materiały, przesłałeś wymagane dokumenty, kurs się kończy. Podsumowaniem Twojego wysiłku jest test kontrolny. Po zatwierdzeniu odpowiedzi i wystawieniu oceny wysyłamy do Ciebie zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pamiętaj zatem, by na początku Swojej obecności uzupełnić Swój profil. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wygląda tak:
Miejsce Internet | daty należy ignorować
599,99PLN
w górę