Na rynku szkoleniowym funkcjonują kursy o podobnej lub identycznej nazwie. Warto uściślić, komu dedykowany jest kurs pedagogiczny, ponieważ tylko w ścisłe określonych sytuacjach kurs daje nowe kwalifikacje. W przepisach spotykamy następującą formułkę: (...)lub instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami". Co to dokładnie znaczy?

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz mieć uczniów? Potrzebujesz 2 rzeczy: kwalifikacje w zawodzie (lub staż) oraz z Kurs pedagogiczny 48h (przed 2019 r. był to kurs 80h)

Akademia-Nauki.eu oferuje kurs pedagogiczny w wymiarze 48 godzin (w tym umiejętności dydaktyczne w wymiarze 8 godzin).

Nazwa katalogowa sugeruje, że kurs dedykowany jest tylko instruktorom praktycznej nauki zawodu. Jak wyjaśniam w tym artykule, organizatorzy kursu kierowali się przesłankami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji rzemieślników. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktaże, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

Prawo kategoryzuje kursy pedagogiczne wg podmiotu nauczania. Podmiotem jest tutaj osoba pobierająca naukę. Zatem w zależności, komu jest przekazywana wiedza, osoba nauczająca ma wymóg posiadania stosownych kwalifikacji pedagogicznych. Piszę ogólnie prawo, ponieważ omawiane zagadnienie wykracza poza ramy systemu oświaty. Nie wdaję się też w merytorykę szkolenia, systematyzując je dla lepszego ogólnego rozeznania, po wymiarze godzin dydaktycznych. I nie ograniczam się jedynie do nowych kwalifikacji, bowiem prawem rynku jest by ktoś, kto ma potrzebę odbyć kurs pedagogiczny jedynie w celu nowych kompetencji (bez nowych kwalifikacji) lub poszerzenia już istniejących, taką usługę otrzymał.

Kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uściśla Karta Nauczyciela (art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.) Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli(Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) precyzuje i mówi o KURSIE PEDAGOGICZNYM w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego; .

Cena 699,99PLN

kursu 

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (do końca miesiąca) 

Zamawiam (dla 1 osoby) Zamawiam (dla grupy) Wymagania...

Do tej pory wspomniałem o (1) nauczycielach i (2) nauczycielach praktycznej nauki zawodu, ale praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana także przez pracodawców. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)). Wspomniani w instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać, co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać oraz ukończony KURS PEDAGOGICZNY, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin praktyki metodycznej.

Czasami zdarza się także, że osoby prowadzące szkolenia o rozmaitej tematyce muszą posiadać zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego. Takie wymagania częstokroć pojawiają się w umowach o usługi szkoleniowe zlecane w ramach projektów Unijnych. Jeśli zamawiającemu usługę chodzi ściśle o kwalifikacje (przygotowanie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli to sprawa jest jednoznaczna i opisana powyżej. Jeśli jednak nie określa szczegółowo, że chodzi mu o kurs kwalifikacyjny, kursem pedagogicznym może być każde szkolenie dłuższe niż 30 godzin dydaktycznych (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)).

Podsumujmy:

  • KURS PEDAGOGICZNY (kwalifikacyjny) w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 150 godzin) jest elementem, który jest konieczny do podjęcia pracy: na stanowisku nauczyciela1.
  • Nasz KURS PEDAGOGICZNY (kwalifikacyjny) w wymiarze nie mniejszym niż 48 godzin jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 
  • Każdy inny, niż wyżej wymienione KURS PEDAGOGICZNY, którego wymiar wynosi minimum 30 godzin (żeby można go było nazwać kursem). Warto zaznaczyć jednak, że taki kurs nie poszerzy kwalifikacji, a jedynie da nowe umiejętności lub rozwinie i ulepszy już istniejące. Oczywiście osoby, które są instruktorami i prowadzą zajęcia z osobami dorosłymi ( np. prowadzący instruktaż BHP), mogą ramach niezbędnej znajomości zasad dydaktyki zafundować sobie właśnie ten kurs.

Akademia-Nauki.eu oferuje kurs pedagogiczny w wymiarze 48 godzin. Nazwa katalogowa sugeruje, że kurs dedykowany jest tylko instruktorom praktycznej nauki zawodu. Jak wyjaśniam w tym artykule, organizatorzy kursu kierowali się przesłankami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji rzemieślników. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktaże, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

Wykaz placówek z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

W zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych; na stanowisku nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych; na stanowisku nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na stanowisku wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; na stanowisku nauczyciela- bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych; na stanowisku nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych Ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; na stanowisku nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; na stanowisku nauczyciela w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; na stanowisku wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; na stanowisku nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym; na stanowisku wychowawcy w zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym; na stanowisku nauczyciela – pedagoga w szkołach i innych placówkach; na stanowisku nauczyciela- doradcy zawodowego w szkołach i innych placówkach; na stanowisku nauczyciela-pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; na stanowisku nauczyciela - wychowawcy w świetlicach szkolnych; na stanowisku nauczyciela - wychowawcy w internatach.

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.