Wymagania publikacji, aby mogą stanowić monografię naukową - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Wymagania publikacji, aby mogą stanowić monografię naukową

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 23 wrzesień 2021

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa (zob. Co to jest publikacja książkowa), która [1] przedstawia określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; [2] jest opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również

[3a] recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub [3b] na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim. To także [4] edycja naukowa tekstów źródłowych.

Praktykuje się, aby objętość monografii naukowej wynosiła co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6*40 tys. znaków ze spacjami, ok. 132 s. tekstu czcionka 12 TNR, odstęp 1,5; do arkusza wydawniczego wlicza się także wszelkie elementy graficzne, np. wzory matematyczne, chemiczne, diagramy, tabele, wykresy. 1 arkusz wydawniczy = 3000 cm2 powierzchni ilustracji).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

Back to top