Czy zachodzi konflikt interesów - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Czy zachodzi konflikt interesów

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 30 wrzesień 2021

Zapobieganie konfliktom interesów jest najważniejszym składnikiem zapewnienia równości i uczciwości w ocenie. Typowe dyskwalifikujące kwestie mogą dotyczyć:

  • afiliacji eksperta;
  • kwestii finansowych;
  • istotnych powiązań lub wspólnych interesów;
  • relacji z wnioskodawcą (przynależnością partyjną lub narodową, więziami rodzinnymi lub uczuciowymi, lub wszelkimi innymi).

W takich sytuacjach recenzenci powinni unikać oceny propozycji, z którą mają konflikt interesów. W przypadku każdego ocenianego wniosku ekspert musi podpisać oświadczenie, że nie istnieje konflikt interesów.

Treść oświadczenia: Oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności Ja niżej podpisany(-a) [...] oświadczam w dobrej wierze, że nie pozostaję  w konflikcie interesów w związku z [...]. Data, miejsce, podpis.

Back to top