Nauka na odległość - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Nauka na odległość

Regulamin kursów w trybie kształcenia na odległość organizowanych przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju w świetle przepisów systemu oświaty. Regulamin określa ramowe obowiązki organizatora szkoleń, konsultantów oraz uczestników, podając podstawowe definicje, warunki rejestracji oraz zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników.

 

  § 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • organizatorze - należy przez to rozumieć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie Śląska Akademia Nauki i Rozwoju;
 • kwalifikacjach zawodowych - należy przez to rozumieć układy wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych wynikających z opisu zawodu;
 • kształceniu na odległość - należy przez to rozumieć kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów tego kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności; poczty, poczty głosowej, poczty elektronicznej, telewizji lub Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się;
 • usługa: należy przez to rozumieć świadczenie usług dydaktycznych;
 • uczestniku szkolenia- ma się na myśli osobę zarejestrowaną na szkolenie, uczestnika szkolenia;
 • skrzynka e-mail - ma się na myśli elektroniczną skrzynkę pocztową charakteryzującą się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 • konsultancie- ma się na myśli osobę koordynującą i przewodzącą w działaniach ucznia.
  § 2. Organizator kształcenia prowadzący kształcenie na odległość określa:
 • procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników;
 • sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych;
  § 3. Obowiązki organizatora kształcenia. Organizator zapewnia:
 • programy nauczania;
 • kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia;
 • nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osób niepełnosprawnych;
 • zaświadczenie dla osoby, która ukończyła określoną formę kształcenia.
  § 4. Organizator kształcenia prowadzący kształcenie na odległość określa:
 • miejscem prowadzenia szkoleń jest siedziba organizatora przy ul Głębokiej 28/1 w Cieszynie,
 • warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;
 • procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników;
 • sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych;
 • zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników.
  § 5. Materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom kształcenia na odległość powinny, co najmniej:
 • zawierać usystematyzowane treści kształcenia;
 • wyjaśniać pojęcia kluczowe dla danego zakresu kształcenia;
 • wskazywać materiały źródłowe;
 • zawierać instrukcje i komentarze wspomagające kształcenie na poszczególnych jego etapach;
 • zawierać pytania i ćwiczenia pozwalające uczącemu się ocenić postępy w opanowaniu wiedzy i umiejętności;
 • wskazywać odpowiednie techniki komunikacyjne i wspomagać posługiwanie się nimi.
  § 6. Osoba, która podejmuje kształcenie na odległość, otrzymuje od organizatora kształcenia szczegółowe informacje dotyczące:
 • konieczności spełnienia przez uczestnika kształcenia dodatkowych warunków, jeżeli kształcenie wymagać będzie:
  a) przygotowania specjalistycznego wynikającego z celu i zakresu danego kształcenia,
  b) poziomu wykształcenia innego niż określony w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 Lutego 2006 r.(Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)(uchylono), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 622) (uchylono) § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), ze względu na podbudowę konieczna do zrealizowania danego programu nauczania;
 • programu nauczania, który będzie realizowany w ramach danej formy kształcenia;
 • warunków korzystania z technik komunikacyjnych;
 • terminów konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz sesji egzaminacyjnych;
 • terminów ćwiczeń praktycznych, w tym laboratoryjnych, jeżeli ich realizacja wynika z programu nauczania;
 • sposobu kontaktowania sie z konsultantem, o którym mowa w § 7 ust. 1;
 • terminów, warunków i form sprawdzania efektów kształcenia po zakończeniu określonego etapu lub całego okresu kształcenia;
 • warunków udostępniania do wglądu ocenionych prac sprawdzających postępy w nauce.
 • zasad edycji i publikacji tekstów (netetykieta).
  § 7. Kształceniem na odległość uczestników kierują konsultanci. Do zadań konsultanta należy:
 • udzielanie uczestnikom kształcenia pomocy w realizacji programu nauczania, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • wspomaganie uczestników kształcenia w stosowaniu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych;
 • prowadzenie, w miarę potrzeby, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, w tym udzielanie porad przy użyciu technik komunikacyjnych określonych w programie nauczania danej formy kształcenia;
 • systematyczne sprawdzanie i ocenianie postępów w nauce;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia.
 • Konsultantem może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie lub zbliżone do prowadzonego kształcenia, umiejętność posługiwania sie technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy z uczestnikami kształcenia na odległość. Szczegółowy zakres obowiązków konsultantów określa organizator kształcenia.
  § 8. Organizator kształcenia prowadzi dla każdego uczestnika dokumentacje przebiegu kształcenia na odległość. Dokumentacje uczestnika stanowią:
 • arkusz organizacji kształcenia na odległość, zawierający terminy, o których mowa w § 6 pkt 4 i 5;
 • dokumenty wymagane dla podjęcia kształcenia;
 • program nauczania, który uczestnik realizował w ramach danej formy kształcenia;
 • rejestr odbytych konsultacji indywidualnych i zbiorowych;
 • protokóły z egzaminów oraz karta ocen uzyskanych na sprawdzianach i egzaminach;
 • oryginały ocenionych prac sprawdzających postępy w nauce;
 • kopia zaświadczenia wydanego po zakończeniu kształcenia.
  § 9 Warunki rejestracji
 • Rezerwacja uczestnictwa w szkoleniach odbywa się w następujący sposób: po zapoznaniu się z programem kursu lub ustaleniu z konsultantem terminu i zakresu zajęć uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.akademia-nauki.eu. Potwierdzenie rejestracji w postaci e-maila to zostanie wysłane do uczestnika szkolenia.
  § 10 Warunki płatności.
 • Po dokonaniu rejestracji Uczestnik Szkolenia otrzymuje na skrzynkę e-mail informacje o koszcie za usługę. Na podstawie tej informacji dokonuje opłatę. W tytule przelewu należy napisać ID transakcji. Zaproszenie do kursu wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju, więc nie nalezy wysyłać potwierdzenia płatności. Można zaznaczyć w uwagach, że chce się otrzymać proformę faktury. Ceny wszystkich zajęć są kwotami brutto. W przypadku Osób Zgłoszonych na szkolenie, które nie wywiążą się z dopełnienia warunków płatności wynikających z regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia tych osób z listy uczestników szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w planowanym terminie, z powodu braku wolnych miejsc w danym terminie lub niewystarczającej liczby chętnych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Opłata wniesiona na w/w szkolenia zostanie zwrócona w przeciągu 3 dni na rachunek wskazany przez Osobę Zgłoszoną, lub na wniosek Osoby Zgłaszającej zaliczymy wpłaconą kwotę na poczet innych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Akademię.
  § 11 Rezygnacja.
 • Informacja o rezygnacji z zajęć musi być przekazania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego osoby uczestniczącej w zajęciach, warunkiem rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów, jest przesłanie rezygnacji na wskazany numer faksu nie później niż w ciągu 4 dni roboczych przed planowanym terminem zajęć. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wynikającej z kosztów przygotowania uczestnictwa na zajęciach w wysokości 50% ceny brutto ceny katalogowej szkolenia. W przypadku rezygnacji z zajęć w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia lub w przypadku nieobecności na zajęciach Osoba Zgłaszająca na szkolenie zobowiązana jest do uregulowania 100% ceny brutto ceny katalogowej szkolenia.

Zatwierdził Dyrektor placówki 14.02.2020.r.

w górę