Praktyki pedagogiczne - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Praktyki pedagogiczne

Na podstawie § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli program kursu pedagogicznego powinien obejmować łącznie co najmniej 270 godzin

(w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin) w powiązaniu z kierunkiem czy specjalnością kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin w instytucji w ramach systemu oświaty.

Celem praktyki jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia w zakresie:

  1. Specyfiki organizacyjnej placówki,
  2. Procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie realizowanych przez placówkę zadań,
  3. Wdrażania do samodzielnego przygotowania i prowadzenia zajęć.

Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (System oświaty), w której będzie odbywał praktyki.

  • Praktyka pedagogiczna może się odbywać we wszystkich typach placówek systemu oświaty, gdzie kursant może odbywać praktykę pedagogiczną: praca z dziećmi, szkolenia dorosłych itp.
  • Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki.
  • Warunkiem zaliczenia praktyki jest przesłanie w czasie trwania kursu potwierdzenia o odbyciu praktyki (wzór potwierdzenia do pobrania) w oryginale lub kopii (kopie powinny mieć adnotację: "za zgodne z oryginałem" potwierdzone własnoręcznym podpisem) oraz dziennik praktyk (link).

Dzienniczek praktyk, powinien dokumentować minimum 150 godzin praktyk z zaznaczeniem, które zajęcia były objęte hospitacją.

w górę