Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego

Stosownie do art. 84 Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425) wraz z późniejszymi zmianami nadaję niepublicznej placówce oświatowej kształcenia ustawicznego o nazwie: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU, następujący statut (fragment):

 

§1 Nazwa, cel i zadania placówki: Placówka o nazwie: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju jest niepubliczną placówką oświatową kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jest to placówka szkoleniowa, prowadzona przez osobę prawną. Siedziba placówki znajduje się na ul. Głębokiej 28/1 w Cieszynie. Celem prowadzonych przez nas kursów jest rozwój zawodowy. Organizujemy kursy i szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników. Na indywidualne zlecenia organizujemy szkolenia specjalistyczne dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Szkolenie takie może dotyczyć: BHP, kadr i płac, obsługi specjalistycznego sprzętu, programu komputerowego, nietypowego oprogramowania używanego w firmie. W celu realizacji zadań statutowych placówka zatrudnia, na zasadzie umów lub współpracy z samodzielnymi jednostkami gospodarczymi, pracowników merytorycznych.

§2 Akademia chętnie angażuje się w projekty niekomercyjne, szczególnie dla mikro przedsiębiorców, pragnie stworzyć warunki dla koopetycji, współpracy, synergii i promocji.

§3 (uchylone)

§4 Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki Placówka ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU jest finansowana jest przez kursantów lub pracodawców kierujących pracowników na szkolenia.

§5 Zasady przyjmowania uczniów Śląska Akademia Nauki i Rozwoju prowadzi politykę otwartych drzwi. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych, pragnąc umożliwić rozwój zawodowy wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy zarówno tych, dla których zagadnienia omówione w §1, p.2 stanowią część obecnych obowiązków, jak i tych, którzy jeszcze się z nimi nie zetknęli.

§6 Prawa i obowiązki pracowników placówki określone są w zawartych oddzielnie umowach. Umowy powyższe uwzględniać będą zobowiązania pracowników pedagogicznych do respektowania przepisów Ustawy z dnia 7.09.1991 w zakresie dotyczącym działalności placówek niepublicznych, a w szczególności art. 4 cytowanej Ustawy, a nadto do przestrzegania postanowień niniejszego statutu.

§7 Prawa i obowiązki kursantów

a) Kursanci otrzymują prawo do uzyskania odpowiedniego zaświadczenia .
b) Kursanci mają obowiązek wykazywać dbałość o powierzony im sprzęt, używać go jedynie zgodnie z przekazanymi instrukcjami i przeznaczeniem. Kursanci są finansowo odpowiedzialni za powstałe z ich winy lub niedopatrzenia uszkodzenie, zniszczenie lub utratę powierzonego im sprzętu. 
c) Kursanci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem placówki i przestrzegania go pod rygorem skreślenia z listy słuchaczy. 
d) Kursanci są zobowiązani do terminowego regulowania należności pod rygorem skreślenia z listy słuchaczy.

w górę