Osiągnięcia ucznia – sukcesami nauczyciela. Szkolenie z kompetencji coachingowych w edukacji

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom – nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym oraz opiekunom metodycznym – podstawowej wiedzy z zakresu technik coachingowych. W efekcie podniesiona ma zostać efektywność ich codziennej pracy dydaktycznej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zestawem skutecznych technik motywacyjnych, w tym technik pracy nad świadomością własnych zasobów; dowiedzą się, co mogą zrobić, aby każda prowadzona przez nich lekcja była lekcją z pasją, tj. jak pomimo upływu lat mogą podtrzymywać na wysokim poziomie własne zaangażowanie.

Program szkolenia obejmuje ponadto zagadnienia praktycznej aplikacji narzędzi coachingowych w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami, a także z rodzicami uczniów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na fundamentalną umiejętność coacha, a mianowicie na słuchanie. Uczestnicy poznają nie tylko narzędzia do rozwiązywania problemów pojawiających się w ich pracy w roli edukatorów, ale też metody komunikacyjne, które mają szansę wesprzeć odpowiedzialność ich podopiecznych za proces uczenia się, a także zwiększyć skuteczność wykorzystywania przez nich wyobraźni, wyzwalając ich kreatywność. Po szkoleniu nauczyciele będą w stanie – uwzględniając poznane różnice edukacyjne – sami zaprojektować bardziej efektywne niż dotąd programy nauczania.

Zajęcia, zorientowane na zwiększenie efektywności nauczycieli na płaszczyźnie zadaniowej i relacyjnej, zostaną przeprowadzone przy użyciu aktywizujących metod warsztatowych. Metody te pozwolą uczestnikom szkolenia nie tylko zrozumieć, ale też doświadczyć i szybko wykształcić podstawowe umiejętności coachingowe użyteczne w pracy w szkole. Uczestnicy wezmą udział w grze integracyjnej zwanej icebreaker, grze symulacyjnej, a także dyskusji moderowanej. Warsztaty zostaną wzbogacone o prezentację multimedialną oraz analizę wybranych case studies.

Program ramowy szkolenia

  Dzień pierwszy (8 godzin)
 • „przełamywacz lodów”
 • potrzeba coachingu w edukacji, coachingowa kultura rozwoju, wybrane kompetencje nauczyciela-coacha – wprowadzenie
 • blokady komunikacyjne według Th. Gordona
 • elementy dobrej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic:
  • inteligencja emocjonalna
  • budowanie zaufania
  • aktywne słuchanie (słuchanie wewnętrzne, słuchanie odzwierciedlające, słuchanie intuicyjne)
  • komunikacja werbalna i pozawerbalna; „język pozytywny” i „język akceptacji”
 • trening uważności, praca z ciszą
 • pytania zamknięte vs. pytania otwarte
 • przekonania, wartości; elastyczność a konsekwencja; wspieranie w osiąganiu celów
  Dzień drugi (8 godzin)
 • organizacja własnej pracy
 • budowanie pozytywnego nastawienia do uczenia się
 • metody wyzwalania aktywności i podtrzymywania zaangażowania uczniów
 • budowanie motywacji do uczenia się (ciekawość, korzyści praktyczne etc.), cztery style uczenia się
 • strategie twórczego myślenia oraz metody generowania rozwiązań, zmiana perspektywy
 • asertywny komunikat Ja contra komunikat Ty
 • główne zasady coachingowego wdrażania zmian w życie oraz modyfikacji działań edukacyjno-wychowawczych; zmiana motywacji ucznia z uniknięcia problemu na osiągnięcie tzw. SMARTnego celu
 • ocenianie kształtujące i konstruktywny feedback

Szczegóły

Od 15-03-2023
Opłata 1 463,00PLN
Prowadzi Barbara Czardybon
Godzin 16
Kwalifikacyjny Nie
Location Cieszyn Direct | Mennicza 16, 43-400 Cieszyn

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.